საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირები

სიახლეები

განცხადებები

30 დეკემბერი 2016 | კასპის მუნიციპალიტეტში, შპს „ბლექ სი გრუპი“-ს ნავთობპროდუქტების (ბიტუმის) საცავების მიმდინარე საქმიანობის ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშისა და გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებების გეგმა-გრაფიკის საჯარო განხილვა

საწარმოს ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშისა და გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებების გეგმა-გრაფიკის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 7 თებერვალი, 15:00 საათი, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს შენობა, მისამართი: ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6.

26 დეკემბერი 2016 | წყლის გამოყენების სახელმწიფო აღრიცხვა

,,წყლის შესახებ" და ,,სტატისტიკის შესახებ" საქართველოს კანონების მოთხოვნათა შესაბამისად, წყალმოსარგებლეები ანგარიშვალდებულნი არიან საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში, წყლის რესურსების მართვის სამსახურში (ქ. თბილისი, გულუას ქ.#6, 0114) მიმდინარე წლის 15 თებერვლამდე წარმოადგინონ ,,სახელმწიფო სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმა №04-I-01" (წლიური), რომლის შევსება ხორციელდება "წყლის გამოყენების სახელმწიფო აღრიცხვის სახელმწიფო სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმების შევსებისა და წარდგენის შესახებ" ინსტრუქციის შესაბამისად.

 

დაინტერესებულმა პირებმა, გთხოვთ იხილოთ ვრცელი ინფორმაცია...

საჯარო განხილვები

13 იანვარი 2017 | გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, კომპანია „გარდაბნის თბოსადგური 2“-ის „230 მეგავატი კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

 

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

 

2017 წელი, 7 მარტი, 14:00 საათი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ. გარდაბანი, დ. აღმაშენებლის ქ. №73.

 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ მიაწოდოთ კომპანია „გარდაბნის თბოსადგური 2“-ს ადმინისტრაციას არაუგვიანეს 2017 წლის 24 თებერვლისა, მისამართზე: ქ. გარდაბანი, დ. აღმაშენებლის ქ. №2ბ, ტელ.: +995 (032) 299-12-01.

 

06 იანვარი 2017 | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, შპს „ქურა ბეისინ ოფერეითინგ ქომფანი“-ს „ნინოწმინდის ნავთობშემკრები ბაზის ტერიტორიაზე 1000 მ3 ტევადობის 2 ახალი რეზერვუარის მოწყობის და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

 

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 22 თებერვალი, 12:00 საათი, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ. საგარეჯო, დავით აღმაშენებლის ქ. №9.

მნიშვნელოვანი პროექტები

პარტნიორები