საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირები

სიახლეები

განცხადებები

10 ნოემბერი 2016 | სასერტიფიკატო პროგრამა მემაცივრე-ტექნიკოსებისათვის

2017 წლის 1 იანვრიდან, „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად, ყველა ტექნიკოსს, რომელიც ემსახურება ჰაერის კონდიცირებისა და სამაცივრო მოწყობილობებს ან თბურ ტუმბოებს, ეკისრება სერტიფიცირების ვალდებულება.

სასწავლო პროგრამის განხორციელებასა და შესაბამისი კადრის სავალდებულო სერტიფიცირებას უზრუნველყოფს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი.

 

გთხოვთ, იხილოთ ვრცელი ინფორმაცია და სასწავლო პროგრამაზე დასარეგისტრირებლად  შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა http://bit.ly/2fAbqrv

01 ნოემბერი 2016 | შეხვედრა მოსახლეობასთან თელავის მუნიციპალიტეტში

 

მიმდინარე წლის 4 ნოემბერს, 14:00 საათზე, თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები,  გარეული ცხოველების მიერ მოსახლეობისა და მათი ქონებისთვის საფრთხის შექმნასთან  დაკავშირებით, ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდებიან. 

 

საჯარო განხილვები

02 დეკემბერი 2016 | შიდა წყალსატევისა და თევზსამეურნეო საქმიანობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

 

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო წარმოგიდგენთ შპს ”ადორა"-ზე, თევზის მეურნეობის მოწყობის მიზნით, სულდის ტბაზე გაცემული თევზჭერის ლიცენზიის (№1000002) პირობების შესაბამისად შემუშავებულ, შიდა წყალსატევისა და თევზსამეურნეო საქმიანობის მართვის გეგმის პროექტს, საჯარო განხილვისათვის.

29 ნოემბერი 2016 | ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, შპს „ასკანელ ალიანს“-ის „ბენტონიტური თიხების გადამუშავების საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

 

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 18 იანვარი, 14:00 საათი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ. ზესტაფონი, კოსტავას ქუჩა №1.

მნიშვნელოვანი პროექტები

პარტნიორები