საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

13 თებერვალი 2018 | ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შპს ,,როიალ მნ “-ის მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი ქარხნის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის (გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ჩატარების საჭიროების დადგენა) განცხადება

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,როიალ მნ“

დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი: ქ. ჭიათურა, საჩხერის გზატკეცილი, №6

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ მიაწოდოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 21 თებერვლისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, გულუას ქ. N 6, ელ. ფოსტა: eia@moe.gov.ge

 

სკრინინგის განცხადება

 

სკრინინგის დანართი

 

 

პარტნიორები