საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

12 მარტი 2018 | პროექტი “ევროკავშირის წყლის ინიციატივა პლუს აღმსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებისთვის”

პროექტი “ევროკავშირის წყლის ინიციატივა პლუს აღმსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებისთვის” (EUWI+ East) ეპატიჟება შესაბამისი გამოცდლების მქონე ადგილობრივ კომპანიებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, კველვით/აკადემიურ ინსტიტუტებს და სხვა დაინტერესებულ ორგანიზაციებს საქართველოში, მონაწილეობის მისაღებად  მდ. ალაზნის და იორის სააუზე მართვის გეგმის შემუშავებისთვის გამოცხადებულ ტენდერში.

 

აღნიშნული სამუშაოს ძირითადი მიზანი იქნება საქართველოში მდ. ალაზანი-იორის აუზის მართვის გეგმის (სამუშაო ვერსიის) ელემენტების და ინსტრუმენტების შემუშავება, ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის (EU WFD) პრინციპების შესაბამისად.

დეტალური ტექნიკური დავალება და ტენედერში მონაწილეობის მისაღებად საჭირო ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: http://euwipluseast.eu/en/thematic-area/call-for-application

ტენდერში მონაწილეობისთვის საპროექტო შეთავაზებების მიიღება: 2018 . 17 აპრილამდე

განხორციელების ვადა: კონტრაქტის ხელლმოწერიდან 18 თვის განმავლობაში

განხორციელების სავარაუდო პერიოდი: 2018 . მაისი - 2019 . ოქტომბერი

 

 

„European Union Water Initiative plus for the Eastern Partnership” project invites local companies or group of NGO(s), university, research institution, and other interested organizations in Georgia to participate in the tenders for development of draft River Basin Management Plan for Alazani-Iori Basin District of Georgia.  

The main objective of this assignment is to produce the elements for the draft of the RBMP and its implementation dashboard for the Alazani and Iori river basins in Georgia, in line with the Water Framework Directive principles.

Detailed TORs and application procedures are available from the following link: http://euwipluseast.eu/en/thematic-area/call-for-application

Deadline for receiving offers: April 17, 2018

Implementation period: 18 months after signature of the contract.

Indicative timeframe: May 2018 - October 2019

 

 

 

პარტნიორები