საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

30 აგვისტო 2017 | შპს RMG GOLD_ბარიტის მადნის გამდიდრების შედეგად მიღებული და დასაწყობებული ოქროსშემცველი კუდების გროვული გამოტუტვის მეთოდით გადამუშავება.

პარტნიორები