საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

გამოცხადებული ვაკანსიები

2017 

 

 

 

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი

ვაკანსიის N 43409

 

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

ვაკანსიის N 43408

 

 

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის სისტემური მართვისა და ანალიზის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი

ვაკანსიის N 43383

 

 

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის სისტემური მართვისა და ანალიზის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი

ვაკანსიის N 43382

 

 

გარემოსდაცვითი პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის მდგრადი განვითარებისა და ევროინტეგრაციის პოლიტიკის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი

ვაკანსიის N 43378

 

 

გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტის ნებართვების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი

ვაკანსიის N 43290

 

 

გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

ვაკანსიის N 43286  

 

 

ეკონომიკური დეპარტამენტის საბიუჯეტო სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი 

ვაკანსიის N 43202

 

 

თვინინგის პროექტი: ,,სამრეწველო დაბინძურების და რისკების სფეროში ევროკავშირის გარემოსდაცვით კანონმდებლობასთან დაახლოების და იმპლემენტაციის მიზნით საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების გაძლიერება’’.

FIIAPP - ი აცხადებს ვაკანსიას თვინინგის პროექტის რეზიდენტი მრჩევლის ( RTA ) თანაშემწე - თარჯიმნის პოზოციაზე.

 

 

თვინინგის პროექტი: ,,სამრეწველო დაბინძურების და რისკების სფეროში ევროკავშირის გარემოსდაცვით კანონმდებლობასთან დაახლოების და იმპლემენტაციის მიზნით საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების გაძლიერება’’.

FIIAPP - ი აცხადებს ვაკანსიას თვინინგის პროექტის რეზიდენტი მრჩევლის ( RTA ) თანაშემწის პოზიციაზე.

 

 

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების სამმართველოს უფროსი

ვაკანსიის N 42945

 

 

ეკონომიკური დეპარტამენტის ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების სამმართველოს უფროსი

ვაკანსიის N 42817  

 

 

ეკონომიკური დეპარტამენტის სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს უფროსი

ვაკანსიის N 42818

 

 

ეკონომიკური დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფისა და ქსელის ადმინისტრირების სამმართველოს უფროსი 

ვაკანსიის N 42819 

 

 

 

 

 

პარტნიორები