საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

გამოცხადებული ვაკანსიები

2017 

 

 

 

თვინინგის პროექტი: ,,სამრეწველო დაბინძურების და რისკების სფეროში ევროკავშირის გარემოსდაცვით კანონმდებლობასთან დაახლოების და იმპლემენტაციის მიზნით საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების გაძლიერება’’.

FIIAPP - ი აცხადებს ვაკანსიას თვინინგის პროექტის რეზიდენტი მრჩევლის ( RTA ) თანაშემწე - თარჯიმნის პოზოციაზე.

 

 

თვინინგის პროექტი: ,,სამრეწველო დაბინძურების და რისკების სფეროში ევროკავშირის გარემოსდაცვით კანონმდებლობასთან დაახლოების და იმპლემენტაციის მიზნით საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების გაძლიერება’’.

FIIAPP - ი აცხადებს ვაკანსიას თვინინგის პროექტის რეზიდენტი მრჩევლის ( RTA ) თანაშემწის პოზიციაზე.

 

 

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების სამმართველოს უფროსი

ვაკანსიის N 42945

 

 

ეკონომიკური დეპარტამენტის ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების სამმართველოს უფროსი

ვაკანსიის N 42817  

 

 

ეკონომიკური დეპარტამენტის სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს უფროსი

ვაკანსიის N 42818

 

 

ეკონომიკური დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფისა და ქსელის ადმინისტრირების სამმართველოს უფროსი 

ვაკანსიის N 42819 

 

 

 

 

 

პარტნიორები