საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

01 იანვარი 2016 | ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს მხარდაჭერა რადიოაქტიური ნარჩენების მართვის სტრატეგიის შესასრულებლად

პროექტი გულისხმობს ქართველი ექსპერტების მხარდაჭერას დოკუმენტების შემუშავებაში დაინტერესებულ მხარეებთან შეხვედრების და შვედი ექსპერტების მიერ დოკუმენტების განხილვის ორგანიზებით. რადიოაქტიური ნარჩენების მართვა ქვეყანაში უნდა განხორცილდეს ქვეყნის შესაბამისი პოლიტიკის საფუძველზე, რომელიც განსაზღვრულია კანონით „რადიოაქტიური ნარჩენების შესახებ“. პოლიტიკის პრაქტიკული განხორცილებისთვის აუცილებელია ქვეყანას ჰქონდეს შემუშავებული რადიოაქტიური ნარჩენების მართვის სტრატეგია და მისი განმახორცილებელი სამოქმედო გეგმა.

 

პროექტი 

 

 

პარტნიორები