საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

03 თებერვალი 2017 | ევროკავშირი-საქართველო ასოცირების შეთანხმების ფარლგებში გარემოსდაცვითი ნორმების აპროქსიმაციის მხარდაჭერა სხვადასხვა დარგში

 

პროექტი მიზნად ისახავს ევროკავშირის გარემოსდაცვით საკითხებსა და კანონმდებლობასთან საქართველოს კანონდებლობის ჰარმონიზაციის  პროცესში დახმარებას  ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ნორმების ფარლგებში. 

 

პროექტი 

 

 

პარტნიორები