საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

სტრატეგიები / გეგმები

 

 

2017-2021 წლების საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა მესამე ეროვნული პროგრამა (სამუშაო-ვერსია)

 

 

2012-2016 წლების საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა მეორე ეროვნული პროგრამა

 

 

ნარჩენების მართვის 2016 - 2030 წლების ეროვნული სტრატეგია და 2016 - 2020 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა

 

 

2014 - 2020 წლების საქართველოს ბიომრავალფეროვნების სტრატეგია და მოქმედებათა გეგმა

 

 

გაუდაბნოებასთან ბრძოლის მოქმედებათა მეორე ეროვნული პროგრამა

 

 

საქართველოს ეროვნული სატყეო კონცეფცია

 

 

საქართველოს ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილი

 

 

2012 – 2014 წლების გარემოსდაცვითი განათლება მდგრადი განვითარებისათვის საქართველოს ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 

 

 

ინტეგრირებული ბირთვული დაცულობის მხარდაჭერის გეგმა ინტეგრირებული ბირთვული დაცულობის მხარდაჭერის გეგმა

 

 

2015 - 2019 წლების ქვეყნის ჩარჩო პროგრამა (CPF)

 

 

 

 

 

 

პარტნიორები