საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

წლიური ანგარიშები

 

 

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 2016 წლის ანგარიში

 

2016 წლის ანგარიში მხარჯავი დაწესებულების პროგრამების და ქვეპროგრამების შესახებ

 

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 2015- 2016 წლის ანგარიში დონორთა საკოორდინაციო შეხვედრისთვის

 

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 2015 წლის ანგარიში 

 

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 2013-2015 წლის ანგარიში

 

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 2013 - 2014 წლის ანგარიში 

 

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 2012-2013 წლის ანგარიში 

 

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 2011 წლის ანგარიში 

 

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 2008 წლის ანგარიში 

 

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 2007 წლის ანგარიში 

 

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 2006 წლის ანგარიში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პარტნიორები