საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

საჯარო განხილვები / დოკუმენტები

15 მაისი 2017 | ქ. რუსთავში, სახიფათო ნარჩენების დამუშავების ობიექტის მოწყობის (რეკონსტრუქციის) გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2017 წელი, 30 ივნისი, 12 საათი, ქ. რუსთავი, გამარჯვების...


პარტნიორები