საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

15 მაისი 2017 | ქ. რუსთავში, სახიფათო ნარჩენების დამუშავების ობიექტის მოწყობის (რეკონსტრუქციის) გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

ქ. რუსთავში, სახიფათო ნარჩენების დამუშავების ობიექტის მოწყობის (რეკონსტრუქციის) გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა.

 

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება: ნარჩენების აღდგენა

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „სანიტარი“

 

დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი: რუსთავი, გამარჯვების გზატკეცილი 4

 

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

 

2017 წელი, 30 ივნისი, 12 საათი, ქ. რუსთავი, გამარჯვების გზატკეცილი 4, შპს „სანიტარი“-ს ადმინისტრაციული შენობა.

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ მიაწოდოთ შპს „სანიტარი“-ს ადინისტრაციას არაუგვიანეს 2017 წლის 26 ივნისისა, მისამართზე:  ქ. რუსთავი, გამარჯვების გზატკეცილი 4; საკონტაქტო პირი: გიორგი გულიაშვილი, ტელ.: +995 599 58-31-30

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვერსია და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე:

  • საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6; ტელ.: +995 32 272-72-60;
  • შპს „სანიტარის“ ოფისი, ქ. რუსთავი, გამარჯვების გზატკეცილი 4; ტელ.: +995 32 215-29-89.

გზშ ანგარიშის წინასწარი ვერსია

არატექნიკური რეზიუმე

ტექნიკური რეზიუმე

 

 

პარტნიორები