საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

03 აგვისტო 2017 | გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შპს „სკინჩის“-ს ასფალტის ქარხნის ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება: ასფალტის წარმოება

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს „სკინჩი“

დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გამარჯვება, ს/კ 81.07.08.421

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 28 სექტემბერი, 13:00 საათი, შპს „გარდაბანპროექტი“-ს ოფისი, მისამართი: ქ. გარდაბანი, დ. აღმაშენებლის N129.

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ წარუდგინოთ შპს „სკინჩი“-ს   არაუგვიანეს 2017 წლის 19 სექტემბრისა, მისამართზე:  გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გამარჯვება; ტელ.: +995 (577) 44-21-33

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვერსია და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე:

  • საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6; ტელ.: +995 (32) 272-72-60;
  • შპს „სკინჩი“-ს საწარმოს ტერიტორია, გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გამარჯვება, ს/კ 81.07.08.421

 

გზშ ანგარიშის წინასწარი ვერსია

არატექნიკური რეზიუმე

ტექნიკური რეზიუმე

 

 

 

პარტნიორები