საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

05 დეკემბერი 2017 | ქ. თბილისში, შპს „გრინ დეველოპმენტის“ „110 კვ ეგხ „დიდუბე-1ა-2ის“ №14-№15 საყრდნებს შორის რეკონსტრუქცია/მშენებლობის და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება:  მაღალი ძაბვის (35 კვტ და მეტი) საჰაერო და საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზების გაყვანა

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს „გრინ დეველოპმენტი“

დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი:  ქ. თბილისი, სოფელი თხინვალა.

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2018 წელი, 26 იანვარი, 14:00 საათი, შპს „გრინ დეველოპმენტის“ ოფისი , მისამართი: ქ. ქ. თბილისი, ავთო ვარაზის ქ. №64.

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ მიაწოდოთ შპს  „გრინ დეველოპმენტის“ ადმინისტრაციას არაუგვიანეს 2018 წლის 18 იანვრისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, ავთო ვარაზის ქ. №64, საკონტაქტო პირი, ზურაბ წვერიკმაზაშვილი, ტელ: (+995) 577 79-75-75, ელ ფოსტა: zura@green.ge

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვერსია და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე:

  • საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6; ტელ.: +995 (32) 272-72-60;
  • შპს „გრინ დეველოპმენტის“ ოფისი , მისამართი: ქ. ქ. თბილისი, ავთო ვარაზის ქ. №64.
  • შპს „ჯეოკონის“ ოფისი, ქ. თბილისი, კეკელიძის ქ.  №62-64.

 

გზშ ანგარიშის წინასწარი ვერსიის ნახვა

არატექნიკური რეზიუმის ნახვა

ტექნიკური რეზიუმის ნახვა

 

 

პარტნიორები