საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველო


სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ლაშა დოლიძე 

 

სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს საქმიანობის სფერო და ამოცანებია:

 

ა) სახელმწიფო შესყიდვების წლიური ან/და კორექტირებული შესყიდვების გეგმების შედგენის ორგანიზება და შესყიდვების ერთიან ელექტრონული სისტემის ePLAN მოდულში დარეგისტრირება;

 

ბ) წლის განმავლობაში სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურების განხორციელება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მათ შორის, მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება, შესყიდვის საშუალების შერჩევა და შესაბამისი დოკუმენტაციის შედგენა;

 

გ) გამარტივებული შესყიდვების შეთანხმება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსთან შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის SMP მოდულში გამარტივებული შესყიდვების შესახებ მომართვის წარდგენის საშუალებით;

 

დ) სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული ხელშეკრულებისა და საჭიროების შემთხვევაში მათში განსახორციელებელი ცვლილებების პროექტების მომზადება;

 

ე) ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად, ანგარიშების საჯარო სამართლის იურიდიული პირის   სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსათვის საჭიროების შემთხვევაში  წარდგენა;

 

ვ) დებულებით, მინისტრის სამართლებრივი აქტებითა და კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა ფუნქციებისა და დავალებების განხორციელება.

 

მისამართი: თბილისი, ორთაჭალა, გ. გულუას ქუჩა N6;  ტელ: (995 32)  2 72 72 59 

 

 

 

 

პარტნიორები