საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

გარემოსდაცვითი პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი

 

 

დეპარტამენტის  უფროსი ნინო თხილავა 

 

გარემოსდაცვითი პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის დებულება

 

 

დეპარტამენტის ძირითადი ფუნქციები და ამოცანებია:

 

ა) გარემოსდაცვითი სახელმწიფო პროგრამების პროექტების მომზადების კოორდინაცია და ამ პროგრამების შესრულების მონიტორინგი;


ბ) ქვეყანაში მდგრადი განვითარების პრინციპების დანერგვის ხელშეწყობა;


გ) გარემოს დაცვის ეფექტიანი სისტემის დაგეგმვის მიზნით გარემოსდაცვით ღონისძიებათა პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა და მათი განხორციელების ორგანიზება;


დ) საქართველოს მიერ ევროკავშირის წინაშე ნაკისრი გარემოსდაცვითი ვალდებულებების შესრულების მიზნით, ევროინტეგრაციის მიმართულებით სამინისტროს საქმიანობის კოორდინირება;


ე) გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის შემუშავების პროცესის კოორდინირება და ორგანიზება;


ვ) გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების მომზადების კოორდინირება და ორგანიზება;


ზ) შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან ცალკეული გარემოსდაცვითი თემატური მიმართულების მიხედვით შესამუშავებელი კონცეფციების, პროგრამების და მოქმედებათა გეგმების მომზადების პროცესში თანამშრომლობა და ამ დოკუმენტების შემუშავების პროცესში სამინისტროს შესაბამისი სამსახურების მონაწილეობის უზრუნველყოფა;


თ) გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამით, რეგიონული და ადგილობრივი გარემოს დაცვის მოქმედებათა გეგმებით, ასევე, დარგობრივი გარემოსდაცვითი გეგმებით გათვალისწინებული საქმიანობის მიმდინარეობის შესახებ ანგარიშების მოსმენის ორგანიზება და პროგრამებისა და გეგმების შესრულების მდგომარეობის მონიტორინგი;


ი) გარემოს დაცვისა და ბუნებათსარგებლობის სახელმწიფო რეგულირების სფეროში ეკონომიკური მექანიზმებისა და ნორმატივების შემუშავებასა და სრულყოფაში მონაწილეობა;


კ) გარემოს დაცვის სფეროში საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებთან თანამშრომლობის პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრაში მონაწილეობა და საერთაშორისო გარემოსდაცვითი ხელშეკრულებებით ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულების კოორდინირება და მონიტორინგი;


ლ) კომპეტენციის ფარგლებში საერთაშორისო ინსტიტუტებთან, საზღვარგარეთის ქვეყნების სახელმწიფო, არასამთავრობო, აკადემიურ და სხვა სახის ორგანიზაციებთან, საერთაშორისო გარემოსდაცვითი ხელშეკრულებების და საერთაშორისო პროცესების სამდივნოებთან კომუნიკაცია და თანამშრომლობა;


მ) კომპეტენციის ფარგლებში საერთაშორისო გარემოსდაცვითი ხელშეკრულებების ეროვნული პასუხისმგებელი/საკონტაქტო პირების საქმიანობის კოორდინაცია;


ნ) საერთაშორისო გარემოსდაცვითი ხელშეკრულებების გაფორმების ინიცირება და პროცედურულ ღონისძიებათა ორგანიზებაში მონაწილეობა;


ო) სამინისტროს სისტემაში საერთაშორისო წყაროების დაფინანსებით განსახორციელებელი პროექტების ინიცირება და საქმიანობის კოორდინაცია;


პ) კომპეტენციის ფარგლებში პროტოკოლით გათვალისწინებულ ღონისძიებებში მონაწილეობა;


ჟ) კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

 

 

 

მისამართითბილისიორთაჭალაგულუას ქუჩა N6; ტელ:  (995 32) 2 72 72 50

 

 

 

 

 

პარტნიორები