საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

 

სამსახურის უფროსი ეკატერინე ბენდელიანი

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ძირითადი ფუნქციები და ამოცანებია:

 

ა) საზოგადოებასთან და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან ურთიერთობა;
 
ბ) გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საზოგადოებისათვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გამჭვირვალობის და ამ სფეროში საჯარო ინფორმაციის გაცემის უზრუნველყოფა;
 
გ) საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა, გარემოსდაცვითი ღონისძიებებისა და კამპანიების დაგეგმვა და ორგანიზება;
 
დ) საზოგადოების ინფორმირება სამინისტროს საქმიანობისა და გარემოსდაცვით სფეროში მისაღები გადაწყვეტილებების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში  დაინტერესებულ პირებთან შესაბამისი შეხვედრების ორგანიზება;
 
ე)  სამინისტროს ვებგვერდისა და სოციალური ქსელების ადმინისტრირება;
 
ვ) კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

 

მისამართი:   თბილისი,   ორთაჭალა,  გ. გულუას ქუჩა N6;  ტელ:  (995  32)   2 72  72  34;  ელ-ფოსტა: pr@moe.gov.ge

 

 

         

 

 

პარტნიორები