საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სსიპ ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო

ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დეპარტამენტის ძირითადი ფუნქციები და ამოცანებია:

 

  • ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკისა და სტრატეგიის შემუშავებასა და განხორციელებაში მონაწილეობა;
  • ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო რეგულირება და კონტროლის განხორციელება;
  • ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების, შეთანხმებებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესრულების უზრუნველყოფაში მონაწილეობა;
  • კომპეტენციის ფარგლებში ბირთვული გაუვრცელებლობის გარანტიებზე საქართველოს პასუხისმგებლობის უზრუნველყოფა;
  • რადიოაქტიური მასალების, მაიონებელი გამოსხივების გენერატორების, რადიოაქტიური ნარჩენების, მათი მფლობელი ორგანიზაციების და პროფესიული დოზების უწყებრივი რეესტრის შექმნა და მისი წარმოება;
  • რადიოაქტიურად დაბინძურებულ ტერიტორიებზე გადაუდებელი დაცვითი ღონისძიებების განხორციელებაზე გადაწყვეტილების მიღება და საგანგებო რეჟიმის პირობების განხორციელების კოორდინაცია და კონტროლი;
  • რადიოაქტიურ ნარჩენებთან მოპყრობის სახელმწიფო რეგულირება და კონტროლი;
  • რადიაციული საშიშროების შესახებ ინფორმაციაზე რეაგირება;
  • ქვეყანაში არსებული რადიაციული მდგომარეობის შესახებ საქართველოს მთავრობისათვის წარსადგენი ყოველწლიური ანგარიშის მომზადება;
  • კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

მისამართი: თბილისი, მ. წინამძღვრიშვილის ქუჩა, ტელ: (995  32) 2 50 00 47

 

 

 

პარტნიორები