საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

04 ივნისი 2018 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის, ავტოგასამართი სადგურის-48 მ3 მოცულობის საცავის მოწყობისა და ექსპულატაციის პროექტის სკრინინგის (გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ჩატარების საჭიროების დადგენა) განცხადება

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს,,ვენელი“

დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, სოფ. რუხი

 დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ მიაწოდოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 12 ივნისისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, გულუას ქ. N 6, ელ.ფოსტა: eia@moe.gov.

სკრინინგის განცხადება

 

 

პარტნიორები