საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

05 ივნისი 2018 | გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, ინერტული მასალების გადამამუშვებელი საწარმოს მოწყობასა და ექსპულატაციაზე პროექტის სკრინინგის (გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ჩატარების საჭიროების დადგენა) განცხადება

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება:ინერტული მასალების გადამუშავება

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,აიემსი’’

დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი,სოფ. აღთაკლია

 დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ მიაწოდოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 13 ივნისისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, გულუას ქ. N 6, ელ.ფოსტა: eia@moe.gov.

.სკრინინგის განცხადება

 

 

პარტნიორები