საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

05 ივნისი 2018 | საჩხერის მუნიციპალიტეტში, შპს „დრაი ჯორჯია“-ს მიერ სასარგებლო წიაღისეულის-ქვიშის გადამამუშავებელი-საშრობი საწარმოს სკრინინგის (გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ჩატარების საწიროების დადგენა) განცხადება

 

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლოს წიაღისეულის გადამუშავება

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „დრაი ჯორჯია“

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: საჩხერის უნიციპალიტეტი, ფეიქართა ქუჩა

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ მიაწოდოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 12 ივნისისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის ქ. N6, ელ.ფოსტა: moa@mepa.gov.geქვი

 

სკრინინგის განცხადება

 

 

პარტნიორები