საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

06 ივნისი 2018 | ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, 35 კვ ძაბვის მიწისზედა და მიწიქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის ,,მეწიეთის’’ მშენებლობისა და ექსპულატაციის პროექტის სკრინინგის (გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ჩატარების საჭიროების დადგენა) განცხადება

 

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება: ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს,,ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“

დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, სოფ. მეწიეთი

 დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ მიაწოდოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 14 ივნისისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, გულუას ქ. N 6, ელ.ფოსტა: eia@moe.gov.

 

 

სკრინინგის განცხადება

სკრინინგის ანგარიში 

 

 

პარტნიორები