საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

08 ივნისი 2018 | ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, ასფალტისა(მობილური ტიპის) და სამსხვრევ-დამხარისხებელი საწარმოს მოწყობასა და ექსპულატაციაზე პროექტის სკრინინგის (გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ჩატარების საჭიროების დადგენა) განცხადება

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება:ინერტული მასალების გადამუშავება, ასფალტის წარმოება

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,New Road’’

დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ.დვაბზუში

 დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ მიაწოდოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 18 ივნისისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, გულუას ქ. N 6, ელ.ფოსტა:  moa@mepa.gov.ge.

 

სკრინინგის განცხადება

სკრინინგის დანართი

 

 

 

პარტნიორები