საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

08 ივნისი 2018 | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, ინერტული მასალების გადამამუშვებელი საწარმოს მოწყობასა და ექსპულატაციაზე პროექტის სკრინინგის (გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ჩატარების საჭიროების დადგენა) განცხადება

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება:ინერტული მასალების გადამუშავება

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს,,ფოლათ იოლ იაფი სანაიი ვე თიჯარეთი’’

დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, კახაბრის დასახლება

 დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ მიაწოდოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 18 ივნისისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, გულუას ქ. N 6, ელ.ფოსტა: eia@moe.gov.

 

სკრინინგის განცხადება

 

 

 

პარტნიორები