საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

29 ივნისი 2018 | ქ. მარნეულში, შპს „გუდელისის“ ავტოგასამართ სადგურში თხევადი აირის 10 ტონიანი საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის (გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საჭიროების დადგენა) განცხადება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:თხევადი აირის საცავის მოწყობა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს  ,,გუდელისი’’

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. მარნეული, ჯანდარის  მიმდებარე ტერიტორია

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  9 ივლისისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება

 

 

პარტნიორები