საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

06 ივლისი 2018 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, შპს „ზმ“-ს ინერტული მასალების (ქვიშა-ხრეში) გადამამუშავებელი საწარმოს პროექტის სკრინინგის( გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საჭიროების დადგენა) განცხადება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ინერტული მასალების (ქვიშა-ხრეში) გადამუშავება

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ზმ“ 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, სოფელ გეგუთი

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  16 ივლისისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება

 

 

 

პარტნიორები