საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

1.2. სამინისტროსა და მისი სტრუქტურული ერთეულების/ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები

 

 

 

 

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს დებულება

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - გარემოს ეროვნული სააგენტოს დებულება 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის  - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დებულება

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის  – ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს დებულება

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - დაცული ტერიტორიების სააგენტოს დებულება 

 

საჯარო სამართლის იურიდული პირის   – ეროვნული საშენი მეურნეობის დებულება

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის  - ეროვნული სატყეო სააგენტოს დებულება

 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის დებულება

 

 

 

პარტნიორები