საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

2. საჯარო ინფორმაციის გვერდი

 

 

საჯარო ინფორმაცია არის ოფიციალური დოკუმენტი (მათ შორის, ნახაზი, მაკეტი, გეგმა, სქემა, ფოტოსურათი, ელექტრონული ინფორმაცია, ვიდეო- და აუდიოჩა­ნაწერები), ანუ საჯარო დაწესებულებაში დაცული, აგრეთვე საჯარო დაწესებულების ან მოსამსახურის მიერ სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავში­რებით მიღებული, დამუშავებული, შექმნილი ან გაგზავნილი ინფორმაცია, ასევე საჯარო დაწესებუ­-ლების მიერ პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია.

 

 

მოითხოვეთ და მიიღეთ ნებისმიერი საჯარო ინფორმაცია კანონით დადგენილ ვადებში

განცხადების ფორმა 

 

 

პარტნიორები