საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

2.4. სამინისტროს მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49­-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში

პარტნიორები