საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

5.11 ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიცხული ოდენობა

 

2016 წელი

 

2016 წლის IV კვარტალში ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გრანტის გაცემა არ განხორციელებულა

 

2016 წლის III კვარტალში ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გრანტის გაცემა არ განხორციელებულა

 

2016 წლის II კვარტალში ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გრანტის გაცემა არ განხორციელებულა

 

2016 წლის I კვარტალში ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გრანტის გაცემა არ განხორციელებულა

 

2015 წელი

 

2015 წლის IV კვარტალში ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გრანტის გაცემა არ განხორციელებულა

 

2015 წლის III კვარტალში ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გრანტის გაცემა არ განხორციელებულა

 

2015 წლის II კვარტალში ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გრანტის გაცემა არ განხორციელებულა

 

2015 წლის  I კვარტალში ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გრანტის გაცემა არ განხორციელებულა

 

 

 

 

 

პარტნიორები