საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

5.9 ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად

პარტნიორები