საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

4.1 სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

პარტნიორები