საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

4.1 სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

პარტნიორები