საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

3.3 სამინისტროში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში

პარტნიორები