საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

3.3 სამინისტროში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში

პარტნიორები