საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

ინფორმაცია იმ მოსაკრებლების, ტარიფებისა და საფასურის შესახებ, რომლებიც დადგენილია ან/და რომელთა გადახდევინებაც ხდება ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ

 

  • სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლის შესახებ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის  მე-11.1 პუნქტის თანახმად, ნარჩენების იმპორტის, ექსპორტის და ტრანზიტის ნებართვა ითვალისწინებს მოსაკრებელს 200 ლარის ოდენობით.    

 

  • სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლის შესახებ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის მე-6 პუნქტის თანახმად, გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა ითვალისწინებს მოსაკრებელს 500 ლარის ოდენობით. 

 

  • სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლის შესახებ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის  მე-11.პუნქტის თანახმად, ოზონდამშლელი ნივთიერებების იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტის და ტრანზიტის ნაბართვა ითვალისწინებს მოსაკრებელს 200 ლარის ოდენობით. 

 

 

 

 

პარტნიორები